Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej - działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 15/3 o pow. 3200 m2, sklasyfikowaną jako Ps – 100  m2 klasa III, W – 100 m2, i Br – 3000 m2  klasa  III b, KW OL1K/00016838/7 położoną w obrębie geodezyjnym Bezławki gm. Reszel zabudowaną budynkiem  byłej szkoły Nr 4 o pow. użytkowej  budynku 286,74 m2  posadowionym na w/w działce.   

OGŁOSZENIE

Burmistrz Reszla ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej - działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 15/3 o pow. 3200 m2, sklasyfikowaną jako Ps – 100  m2 klasa III, W – 100 m2, i Br – 3000 m2  klasa  III b, KW OL1K/00016838/7 położoną w obrębie geodezyjnym Bezławki gm. Reszel zabudowaną budynkiem  byłej szkoły Nr 4 o pow. użytkowej  budynku 286,74 m2  posadowionym na w/w działce.   

•    Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły o kształcie zbliżonym do kwadratu, położona w centralnej części wsi, przy drodze powiatowej Święta Lipka – Wilkowo w oddaleniu o około 12 km od Reszla. Teren zaopatrzony jest w energię elektryczną, wodę wodociągową i kanalizację połączoną z szambem. Budynek parterowy z częścią użytkową poddasza częściowo podpiwniczony, składający się z: parter – 222,32 m2 – 16 pomieszczeń, poddasze – 64,42 m2 – 3 pomieszczenia, powierzchnia piwnic 46,81 m2 – 5 pomieszczeń.  Ogrzewanie budynku piecowe. Budynek od szeregu lat jest nie użytkowany – część była w najmie. W ostatnim czasie budynek uległ znacznemu zużyciu. 

 • Cena wywoławcza:  88 918 000,- zł, 
  w tym: budynek –  24 118,- zł,  grunt –  64 800,-zł.
 • Wysokość wadium:  8 892,- zł
 • Postąpienie ( minimum ):  889,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, , przy ul. Reymonta 1-4, pokój nr 3.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 12.02.2019 r. na konto Urzędu w BS w Reszlu Nr 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004 w taki sposób aby do dnia 12 lutego 2019 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.
 6. Na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) sprzedaż budynku użytkowego wraz udziałem w gruncie zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Reszla może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Reszel uchwalonego przez Radę Miejską w Reszlu Uchwałą Nr XXXIII/135/2017 z dnia 23.02.2017 r., położona jest na terenie oznaczonym jako obszary zabudowanych wiejskich jednostek osadniczych – zwarta zabudowa.  
 10. Gmina Reszel nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego budynku. Brak tego świadectwa nie stanowi przeszkody w zbyciu budynku. W związku z tym, nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie ma obecnie, ani nie będzie miał w przyszłości, żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Gminy, związanych z brakiem świadectwa.
 11. Budynek  wolny jest od długów i obciążeń. W budynku  nie są zameldowane żadne osoby.
 12. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem budynku. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan budynku jest mu znany i że jest świadomy, iż budynek wymaga remontu. Wydanie budynku nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 13. Osoby zainteresowane nabyciem budynku mogą go obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Panią Grażyną Gałką, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami,  tel. kontaktowy: 89 755 39 20, w godz. od 730 do 1530. 
 14. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016  poz. 1061.).
 15. Informacji dotyczących przetargu udziela pracownik Urzędu Pani Grażyna Gałka, telefon 89 755 39 20, w godz. od 730 do 1530.
 16. Burmistrz Reszla zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Załączniki: