Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXIX/469/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXIX/469/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.)  w związku z  art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z ze.zm), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 pkt 1) ppkt a) otrzymuje brzmienie:
  „a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych, powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych oraz zużytych opon i odpadów biodegradowalnych; 
 2. § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
  „ 11. Nieczystościach ciekłych - zgodnie z treścią ustawy należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.”
 3. w § 2 dodaje się pkt 26  o treści: 
  "26. Odpadach budowlanych i rozbiórkowych -  należy przez to rozumieć odpady powstałe podczas robót budowlanych.”
 4. § 8 ust 1 pkt 4)  otrzymuje brzmienie: 
  „4) selektywnie zebrane frakcje odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, tekstyliów, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; można dostarczyć nieodpłatnie do selektywnego punktu gromadzenia odpadów lub wyznaczonych punktów zbiórki;” 
 5. w § 8 ust 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
  „5)    odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych winny być gromadzone w przystosowanym do tego typu odpadów pojemniku/kontenerze/worku. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik/kontener/worek u przedsiębiorcy i zlecić usługę wywozu i utylizacji tego typu odpadów.”
 6. Rozdział 5 otrzymuje brzmienie: 
  „Rozdział 5 
  Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
  § 12. 
  1.  Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

   L.p.

   Rodzaj odpadów

   komunalnych

   Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej

   Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej

   i zagrodowej

   Nieruchomości niezamieszkałe, na których

   powstają odpady komunalne, w tym wykorzystywane sezonowo

   Odpady zbierane selektywnie

   1

   Szkło

   1 raz w miesiącu

   1 raz w miesiącu

   1 raz w miesiącu

   2

   Metale i tworzywa

   sztuczne

    1 raz na dwa tygodnie

   1 raz w miesiącu

   1 raz w miesiącu

   3

   Papier

   1 raz na dwa tygodnie

   1 raz w miesiącu

   1 raz w miesiącu

   4

   Bioodpady

   1 raz na tydzień

   1 raz na dwa tygodnie, przy czym  w m-cach XI-III  1 raz w miesiącu

   1 raz w miesiącu

   5

   Popiół

   1 raz na dwa tygodnie

   1 raz w miesiącu

    1 raz w miesiącu

   6

   Zmieszane odpady

   komunalne

    1 raz na tydzień

   1 raz na dwa tygodnie

   1 raz w miesiącu

    

   Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (chodniki, przystanki, place zabaw itp.)

   1 raz na tydzień lub wg potrzeb

    

   Cmentarze

   1 raz na dwa tygodnie lub wg potrzeb

   7

   Odpady wielkogabarytowe

   a)bezpośrednio z nieruchomości - w terminach wyznaczonych harmonogramem

   b)w punkcie selektywnej zbiórki - nieodpłatnie - całorocznie

   8

   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

   a)bezpośrednio z nieruchomości - w terminach wyznaczonych harmonogramem

   b) w punkcie selektywnej zbiórki - nieodpłatnie - całorocznie

   9

   Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

   i akumulatory oraz zużyte opony

   a)w punktach usytuowania pojemników w terminach wyznaczonych harmonogramem

   b)w punkcie selektywnej zbiórki - nieodpłatnie - całorocznie

  2. . Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę, któremu powierzono realizację zadań z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na terenie tych nieruchomości, są zobowiązani do zawarcia stosownej umowy z uprawnionym podmiotem, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy i dowodów potwierdzających usługę wywozu”.
 7. Rozdział 6 otrzymuje brzmienie: 
  " Rozdział 6.
  Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych
  § 13.
  1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, nie rzadziej niż wynika to z pojemności zbiornika oraz ilości pobranej wody na cele bytowe, określonej na podstawie wskazań wodomierza lub norm zużycia wody, w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy, z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.
  2. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości wywozów, określonej w ust. 1, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu pół roku zużył mniej wody niż wielkość posiadanego zbiornika. W takim przypadku należy dokonywać wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w ilości zgodnej z ilością zużytej wody, ale nie rzadziej niż jeden raz na rok. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków wywóz osadu z osadnika w instalacji zgodnie z instrukcją eksploatacji, ale nie rzadziej niż jeden raz na rok.
  3. Właściciele nieruchomości przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do zawarcia stosownej umowy z uprawnionym podmiotem, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy i dowodów potwierdzających usługę wywozu.”

 8. dotychczasowy Rozdział 6 dotyczący Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oznacza się odpowiednio jako „Rozdział 7”

 9. dotychczasowy „Rozdział 7” oznacza się odpowiednio jako” Rozdział 8”

 10. dotychczasowy „Rozdział 8” oznacza się odpowiednio jako” Rozdział 9”

 11. dotychczasowy „Rozdział 9” oznacza się odpowiednio jako” Rozdział 10”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  
 

Załączniki

Treść aktu