Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXIV/426/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXIV/426/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Reszel, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie:
    1. odbioru odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie w wysokości – 678,00 zł brutto za 1 m3 
    2. odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w wysokości – 189,00 zł brutto  za 1 m3 przy czym stawka opłaty nie obejmuje kosztu nabycia, wynajęcia lub wydzierżawienia pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych,
    3. odbioru osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości - 118,80 brutto za 1 m3
  2. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonej na terenie Gminy Reszel w wysokości 91,80 za 1 m3 brutto.
  3. Stawki opłat określone w ust. 1 - 2 obejmują podatek od towarów i usług.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 maja 2019 roku  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Reszel

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Treść aktu