Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXIV/425/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania 

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXIV/425/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie: metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) oraz art.  6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust.1 pkt 1 i, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§1.Podstawą ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Reszel jest liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, na której odpady są wytwarzane.

§2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 3.

§3.

  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 33,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
  2. W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawkę opłaty, ustaloną w ust. 1 podwyższa się dwukrotnie. Podwyższona stawka opłaty wynosi 66,00 zł. miesięcznie 

§4.

  1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Reszel zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  bez wezwania  miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Reszlu albo na rachunek bankowy budżetu Gminy z dopiskiem „opłata za odpady”. 

§5.Stawki opłat, o których mowa w § 3 nie obejmują kosztu nabycia, wynajęcia  lub wydzierżawienia pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 6. Tracą moc:

  1. Uchwała Nr XIX/140/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania,
  2. Uchwała Nr XXXI/201/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania.
  3. Uchwała Nr LII/339/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie zmiany do uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania.

§ 7.

  1. Wysokość opłat, określonych w § 3 niniejszej uchwały obowiązuje począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza uchwała weszła w życie. 
  2. Do końca miesiąca, w którym niniejsza uchwała weszła w życie, wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawek określonych w uchwale uchylanej w § 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Treść aktu