Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Burmistrza Reszla z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmian do instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Reszlu.

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 105/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmian do instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Reszlu.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 134/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Reszlu dokonuje się następujących zmian:

1) Załącznik Nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2019 Burmistrza Reszla z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie zmian do instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Reszlu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki

Treść aktu