Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz za 2022 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

BURMISTRZ RESZLA

podaje do publicznej wiadomości wykaz za 2022 rok osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
 

L.p.

 

Imię, nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj  ulgi*

Wysokość umorzonej kwoty

Przyczyna

Umorzenia**

Zaległość podatkowa

Odsetki za zwłokę

Opłata prolon-gacyjna

1

TERESA SZYMANOWSKA

UM

584,00

0,00

0,00

A

2

BOLESŁAW PIEŚLAK

UM

1.319,00

0,00

0,00

A

3

LILLA PAKULSKA

UM

592,00

0,00

0,00

A

4

MARZENA i RADOSŁAW RAKIEL

UM

1.246,00

0,00

0,00

A

5

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

PARAFIA P.W. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

UM

2.495,00

152,00

0,00

C

6

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SALUS”

ODR

    1.340,00

0,00

36,00

C

 

*   -   objaśnienie skrótów: UM – umorzenie, ODR – odroczenie, RR – rozłożenie na raty, U - ulga
**  -  A) ważny interes podatnika, B) ważny interes publiczny, C) ważny interes podatnika i publiczny, 

Załączniki