Wersja archiwalna z dnia

Reszelski Budżet Obywatelski 2023 – ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy Gminy Reszel,
Na podstawie Uchwały Nr  LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego gminy Reszel oraz Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel i Zarządzenia Nr 68/2022 Burmistrza Reszla z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel na temat Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

ROZPOCZYNAMY IV EDYCJĘ RESZELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
NA 2023 ROK (RBO 2023)

Reszelski Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie mieszkańców Gminy Reszel w proces zarządzania Gminą, pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. Reszelski Budżet Obywatelski ma charakter partycypacyjny, daje mieszkańcom Gminy Reszel możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów. 

Podstawowe zasady RBO
Środki przeznaczone na realizację RBO w 2023 r. to: 
•    140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, (przy czym na jedno zadanie maksymalnie 70 000,00 zł)
•    20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące. (przy czym na jedno zadanie maksymalnie 10 000,00 zł)

Zgłaszanie projektów
Jakie wymagania należy spełnić by zgłosić projekt do RBO: 

 1. Mieć ukończone 16 lat;
 2. Stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie Gminy Reszel;
 3. Uzyskać poparcie zgłaszanego projektu przez 7 mieszkańców Gminy Reszel.

Dokumenty zgłaszające projekt:

 1. Formularz zgłoszenia zadania 
 2. Lista poparcia zadania przez 7 mieszkańców Gminy Reszel 

Dokumenty dostępne na stronie https://bipreszel.warmia.mazury.pl/kategoria/1150/rbo.html lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14. 

Sposób zgłoszenia projektów:

 1. Drogą elektroniczną na e-mail: urzadgminy@gminareszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 2. W sekretariacie Urzędu Gminy w Reszlu, lub
 3. Listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel z dopiskiem „RBO 2023”

 

Termin składania zgłoszeń: od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku.


Każdy projekt zostanie zweryfikowany przez Zespół Koordynujący do wykonania czynności określonych Regulaminem RBO pod względem formalnym i merytorycznym.

Głosowanie

Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu  www.gminareszel.pl, BIP Gminy Reszel, na tablicy ogłoszeń oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

Kto może głosować: 

Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna  na stronie www.gminareszel.pl (zakładka RBO) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu - pokój nr 14. 

Sposób głosowania: 

 1. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@gminareszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 2. Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Urzędzie Gminy w Reszlu;
 3. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.


Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2023 rok.
Zapraszamy do działania!


Zasady Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok (RBO 2022) określa:


 

Załączniki