Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Reszla z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Reszel miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 35/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 04 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Reszel miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) oraz w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu RO z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 988)ó

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się następujące miejsca przeznaczone do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

1.    na terenie miasta Reszel

1)    słup ogłoszeniowy przy ul. Słowiańskiej
2)    słup ogłoszeniowy przy ul. Podmiejskiej
3)    słup ogłoszeniowy przy ul. Jagiełły
4)    słup ogłoszeniowy przy zbiegu ulic Rynek i Podzamcze

2.    na terenie Sołectw gminy Reszel – tablice ogłoszeń w Sołectwach:

1)    Bezławki
2)    Dębnik
3)    Klewno
4)    Leginy
5)    Łężany
6)    Mnichowo
7)    Pieckowo
8)    Pilec
9)    Plenowo
10)    Robawy
11)    Siemki
12)    Tolniki Małe
13)    Wola
14)    Widryny
15)    Worpławki
16)    Zawidy
17)    Ramty
18)    Święta Lipka
19)    Czarnowiec
20)    Kocibórz
 

§ 2.1. Dopuszcza się ustawienie własnego urządzenia ogłoszeniowego przez komitet wyborczy na czas prowadzenia kampanii wyborczej na terenie komunalnym .  W takim przypadku posadowienie urządzenia może nastąpić wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku ze wskazaniem lokalizacyjnym na terenie komunalnym i uzyskania zgody Burmistrza Reszla.
2. W przypadku zgody, o której mowa w ust. 1 za czas ustawienia urządzenia nie pobiera się opłat dzierżawnych.
3. Na terenach i urządzeniach innych niż komunalne, umieszczanie plakatów, haseł wyborczych i innych materiałów kampanii wyborczej wymaga zgody zarządcy lub właściciela nieruchomości.

§ 3.Umieszczanie plakatów wyborczych w miejscach wymienionych w § 1 pkt 1 odbywać się może po uzgodnieniu z zarządcą słupów ogłoszeniowych – Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Komunalnym  Spółka z o. o. w Reszlu.

§ 4. Umieszczanie plakatów wyborczych odbywać się winno w taki sposób, aby nie zasłaniały urzędowych obwieszczeń i informacji wyborczych wydanych przez Państwową Komisję Wyborczą i Burmistrza Reszla.

§ 5. Jeżeli komitet wyborczy nie usunie plakatów, haseł wyborczych czy innych urządzeń ogłoszeniowych, ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej w terminie 30 dni  po dniu wyborów, zostaną one usunięte na koszt komitetu prowadzącego kampanię wyborczą.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Reszlu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki