Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych
Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Urzędu Gminy w Reszlu

Podstawa prawna: art. 36a ust.9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm) oraz rozporządzenia  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
 

 

 

Lp Nazwa zbioru Data Zmiany
utworzenia wpisu do rejestru wykreślenia data ostatniej zmiany zakres
1 Ewidencja umów dzierżawy gruntów komunalnych 28.10.1999 30.06.2015      
2 Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego 28.10.1999 30.06.2015   28.04.2008

Sposób prowadzenia ewidencji

3 Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 28.10.1999 30.06.2015      
4 Ewidencja zezwoleń na wytwarzanie odpadów 28.10.1999 30.06.2015      
5 Ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 28.10.1999 30.06.2015      
6 Ewidencja zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 28.10.1999 30.06.2015      
7 Rejestr obrotu i podatku VAT 28.10.1999 30.06.2015      
8 Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy gruntu 28.10.1999 30.06.2015   28.04.2008

Sposób prowadzenia ewidencji

9 Rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy 28.10.1999 30.06.2015      
10 Kartoteki kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego 28.10.1999 30.06.2015      
11 Rejestr przedpoborowych 28.10.1999 30.06.2015 16.03.2016   Podstawa przetwarzania danych osobowych
12 Dowody osobiste 28.10.1999 30.06.2015   28.04.2008 Podstawa przetwarzania danych osobowych
13 Akta stanu cywilnego 28.10.1999 30.06.2015   28.04.2008 Podstawa przetwarzania danych osobowych
14 Oświadczenia radnych o stanie majątkowym 28.10.1999 30.06.2015      
15 Rejestr pobytu czasowego cudzoziemców 28.10.1999 30.06.2015 30.06.2015   Scalenie zbioru
16 Ewidencja dodatków mieszkaniowych 28.10.1999 30.06.2015 30.06.2015   Przekazanie realizacji zadania
17 Korespondencja 28.04.2008 30.06.2015      
18 Ewidencja podatników podatków i opłat lokalnych 28.04.2008 30.06.2015      
19 Archiwum 28.04.2008 30.06.2015      
20 Oświadczenia o stanie majątkowym pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy 28.04.2008 30.06.2015      
21 SIO 05.02.2011 30.06.2015      
22 Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 17.10.2012 30.06.2015      
23 Gospodarka odpadami 21.05.2013 30.06.2015      
24 Młodociani pracownicy 04.07.2013 30.06.2015      
25 Dowożenie 05.07.2013 30.06.2015      
26 Obowiązek szkolny i nauki 08.07.2013 30.06.2015      
27 Sport 8.07.2013 30.06.2015      
28 Rejestr mieszkańców 25.02.2015 30.06.2015      
29 Rejestr zamieszkania cudzoziemców 26.02.2015 30.06.2015      
30 Rejestr wyborców 26.02.2015 30.06.2015      
31 Kwalifikacje wojskowe 16.03.2016 16.03.2016      
32 Rejestr sporządzonych kart Prd-5/1 16.03.2016 16.03.2016      
33 Rejestr interwencji Straży Miejskiej 16.03.2016 16.03.2016      
34 Rejestr nałożonych mandatów karnych 16.03.2016 16.03.2016      
35 Rejestr spraw o wykroczenia 16.03.2016 16.03.2016      
36 Wykaz osób przewidzianych do wykonywania świadczeń na rzecz obrony 16.03.2016 16.03.2016      
37 Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych 01.08.2019 01.08.2019      
38 Monitoring 01.08.2019 01.08.2019      
39 Reszelski Budżet Obywatelski 01.09.2019 01.09.2019