Azbest (ewidencja i sprawozdawczość)

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Azbest
Wersja z dnia

Azbest (ewidencja i sprawozdawczość)

Wykaz aktów normatywnych:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 ze zm.) – do pobrania poniżej.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.) – do pobrania poniżej.

Zmiana do ww. aktu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089) – do pobrania poniżej.Dane dotyczące inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będących w posiadaniu osób fizycznych gromadzone są w gminach, natomiast osoby prawne przekazują analogiczne dane bezpośrednio marszałkowi województwa.

Sposób przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska:Gminy:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1033) – do pobrania poniżej, zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 24) – do pobrania poniżej, zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do bezpośredniego wprowadzania informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do bazy azbestowej dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

Informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest nie przekazuje się w formie pisemnej.Informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest podlegają corocznej aktualizacji i przedkładane są marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Należy je przedkładać w formie elektronicznej do bazy azbestowej na stronie: www.bazaazbestowa.gov.pl.

Osoby prawne:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) – do pobrania poniżej.

Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone podlegają corocznej aktualizacji przez osoby prawne w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Informacje i dane, o których mowa powyżej gminy oraz osoby prawne zobowiązane są przedłożyć marszałkowi województwa na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Departament Środowiska
ul. Głowackiego 17, 
10-447 Olsztyn 

Załączniki:

 
 

Załączniki