Wersja obowiązująca z dnia

Oświata i sport

 1. W zakresie organizacji funkcjonowania oświaty w Gminie:
  1. naliczanie, rozliczanie dotacji i subwencji dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel,
  2. naliczanie, rozliczanie dotacji i subwencji dla niepublicznych szkól i przedszkoli działających na terenie Gminy Reszel
  3. obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
  4. współdziałanie z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel,
  5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi niepubliczne szkoły i placówki oświatowe.
    
 2. Zadania z zakresu sportu
  1. organizacja działań sportowych dzieci i młodzieży,
  2. nadzór i zarządzanie obiektami sportowymi,
  3. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w tym realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane,
  4. koordynowanie załatwiania spraw z zakresu remontów bieżących obiektów infrastruktury sportowej,
    
 3. Pozostałe zadania 
  1. organizacja dowożenia uczniów do szkół,
  2. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych,
  3. nadzór nad przestrzeganiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży,
  4. sprawozdawczość w zakresie oświaty i sportu
  5. przygotowywanie projektów aktów prawnych – projektów uchwał i zarządzeń - z zakresu funkcjonowania oświaty i sportu.

Małgorzata Żoch
ul. Rynek 24, pok. Nr 2,
tel.: (89) 755 39 26
e-mail: malgorzata.zoch@gminareszel.pl