Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ewidencja prowadzona jest w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej, a także wynikającym z przepisów ww. ustawy obowiązkiem kontroli w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Reszla. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Reszel ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy mieszkańców o przedkładanie zgłoszeń do gminnej ewidencji eksploatowanych urządzeń infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska.

 

Nadzór nad realizacją obowiązku właściciela nieruchomości, określonym w art. 5 ust.1 pkt 2, pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje Burmistrz Reszla i dokonuje kontroli.

Na terenie Gminy Reszel działalnosć prowadzą:

Lp.

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Rodzaj działalności, sygnatura, numer wpisu do rejestru, data wpisu

Stacja zlewna

Ważność zezwolenia

1.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.;

ul. 1 Maja 6; 11-440 Reszel

Tel. 89-755-06-31

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4; 11-440 Reszel

Art.7 ust. 5 ustawy upc.

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454_

Gminna jednostka organizacyjna prowadząca na obszarze własnej gminy działalność, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

2.

Przedsiębiorstwo Usługowe „Kret” Jerzy Skórski

ul. Różana 8/35; 11-400 Kętrzyn

Tel. 604-173-767

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.ROŚ.6233.1.2012, z dnia 22.03.2012 r.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4; 11-440 Reszel; Oczyszczalnia Ścieków Trzy Lipy

22.03.2012 r.-

21.03.2022 r.

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

Roman Kulmaczewski, Burszewo 1; 11-731 Sorkwity

Tel. 509-722-850

89-742-92-63

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.1.2020.ROŚ z dnia 09.10.2020 r.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Reszlu
ul. Rataja 4; 11-440 Reszel;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Warpunach ul. Młynowa 5;11-731 Sorkwity, punkt zlewny w miejscowości Zyndaki

12.10.2020 r.-

11.10.2030 r.

4.

WC SERWIS Sp. z o. o.

 ul. Szybowa 2; 41-808 Zabrze

Tel.602-178-102

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.6.2018.ROŚ z dnia 03.09.2018 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mikołajkach

ul. Dąbrowskiego 7; 11-730 Mikołajki

03.09.2018 r.-

01.09.2028 r.

5.

TRAPER Grażyna Majewska, Marcinkowo 179; 11-700 Mrągowo
Tel. 0535-512-777; 89-741-22-00

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.2.3.2021.RGO z dnia 16.06.2021 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Mrągowie,
osiedle Mazurskie 1 A, punkt zlewny w miejscowości Polska Wieś k/ Mrągowa

21.06.2021 r.-

20.06.2031 r.

6.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn

Tel. 605-209-755

Tel. 722-100-255

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

TB.6233.2.4.2021 RGO, z dnia 14.10.2021 r.

Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Trzy Lipy, 11-400 Kętrzyn

21.10.2021 r.-

20.10.2031 r.

 

Informację dotyczącą urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska należy przedłożyć w tutejszym Urzędzie w Dziale Techniczno- Budowlanym ul. Reymonta 1-4 pokój nr 1 w terminie 7 dni.

Sprawę prowadzi Pani Małgorzata Stadnik  (tel. 89-755-39-11).

Załączniki