Wersja obowiązująca z dnia

Promocja Gminy

 1. Realizacja zadań z zakresu promocji Gminy w tym:
  1. organizowanie i koordynowanie działalności promocyjnej i informacyjnej Gminy, przy użyciu dostępnych technik i form, zmierzającej do ukształtowania pozytywnego wizerunku Gminy i jej osiągnięć w zakresie działalności gospodarczej, zaplecza infrastrukturalnego Gminy, jej walorów turystycznych oraz działań na rzecz integracji społeczności lokalnej,
  2. opracowywanie programów działań promocyjnych Gminy (programów rozwoju gospodarczego) i planowanie nakładów finansowych z tym związanych,
  3. zapewnienie opracowania materiałów reklamowych i informacyjnych przedstawiających działalność Gminy,
  4. organizowanie i koordynowanie działalności w zakresie wydawnictw,
  5. współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy,
  6. śledzenie informacji prasowych dotyczących gminy, w tym krytyki prasowej, przygotowywanie odpowiedzi, stanowisk i ewentualnych sprostowań w powyższym zakresie,
  7. zapewnienie realizacji przepisów prawa prasowego,
  8.  współpraca ze środowiskami i stowarzyszeniami twórczymi,
  9. współudział w organizowaniu świąt ogólnonarodowych oraz świąt Gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi w powyższym zakresie,
  10. inicjowanie działań służących rozwojowi gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą
  11. działania na rzecz rozwoju współpracy gminy z zagranicą
  12. organizacja i merytoryczna obsługa spotkań organów Gminy z podmiotami zagranicznymi.
    
 2. W zakresie rozwoju gospodarczego Gminy:
  1. współudział w projektowaniu kierunków rozwoju Gminy realizowanej przez pozostałe komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy,
  2. współpraca przy przygotowywaniu projektów gminnych programów gospodarczych,
    
 3. W zakresie promowania turystyki:
  1. organizacja Biura Informacji Turystycznej i nadzór nad jego działaniem,
  2. promowanie walorów turystycznych Gminy,
  3. prowadzenie aktualnej ewidencji bazy turystycznej Gminy oraz zapewnienie jej powszechnego udostępniania,
  4. przekazywanie zainteresowanym biurom turystycznym informacji na temat istniejącej bazy, w tym gospodarstw agroturystycznych,
  5. poszukiwanie możliwości prezentacji działań w zakresie turystyki - informatory, komputerowe bazy danych, internet i inne dostępne czasopisma,
  6. współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami turystyki działającymi na terenie powiatu w zakresie rozwoju turystyki pobytowej i aktywnego wypoczynku na obszarze Gminy
    
 4. W zakresie funduszy strukturalnych i programów  i in. ze środków pozabudżetowych, w tym Unii Europejskiej
  1. gromadzenie, aktualizacja informacji o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizacje zadań gminy,
  2. przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o wdrażanych, uruchamianych  programach pomocowych, konkursach, dotacjach, możliwościach, źródłach pozyskania współfinansowania realizacji zadań gminy ze środków pozabudżetowych,
  3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych,
  4. współdziałanie z instytucjami wdrażającymi programy , w ramach których istnieje możliwość pozyskania środków pozabudżetowych,
  5. współdziałanie z instytucjami szkoleniowymi i firmami doradczymi prowadzącymi szkolenia w w/w zakresie,
  6. inspirowanie i udział w realizacji programów,
  7. wdrażanie projektów i ich realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania,
  8. rozliczanie pod względem merytorycznym środków otrzymanych dotacji na zadania i programy realizowane ze środków UE w ramach rozdziału. 
    
 5. Zadania realizowane w zakresie Międzynarodowej Sieci Miast CITTASLOW, w szczególności:
  1. koordynowanie zadań sieci,
  2. prowadzenie sekretariatu krajowej Sieci Miast Cittaslow, współdziałanie z sekretariatem międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow oraz innymi miastami – członkami sieci,
  3. monitorowanie realizacji założeń miasta Cittaslow, wynikających z regulaminu oraz wdrażanie wymagań regulaminu,
  4. koordynacja prac związanych z przystąpieniem miast – kandydatów na członków krajowej Sieci Miast Cittaslow”.
mgr Karol Światłowski
Inspektor
Pok. Nr 14
tel. (89) 755 39 09
karol.swiatlowski@gminareszel.pl