Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Realizacja zadań w zakresie inwestycji, w tym:
  1. współudział w opracowywaniu projektów programów i planów inwestycyjno - remontowych w gminie,
  2. nadzorowanie i kontrola przebiegu realizacji zadań na placach budowy inwestycji gminnych,
  3. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobów gminnych w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu oraz nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,
  4. inicjowanie bądź organizowanie inwestycji wspólnych oraz opracowywanie umów z partnerami na ich realizację,
    
 2. W zakresie zamówień publicznych należy:
  1. zapewnienie wykonania ustawy o zamówieniach publicznych, koordynowanie działań Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówień publicznych,
  2. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną Urzędu,
  3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
  4. opracowywanie wewnętrznych dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz udostępnianie ich pozostałym wewnętrznym komórkom organizacyjnym Urzędu,
  5.  współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
    
 3. W zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i pomocowych:
  1. współpraca ze stanowiskiem ds. promocji Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i pomocowych,
  2. sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych,
  3. koordynowanie spraw z zakresu terminowego rozliczania inwestycji realizowanych że środków otrzymanych, o których mowa w ppkt.2,
  4. współpraca i koordynacja w przygotowaniu przetargów realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej i innych.
  5. zabieganie o środki z funduszy strukturalnych i pomocowych dla gminy,
  6. wdrażanie projektów i ich realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania,
    
 4. pełnienie funkcji koordynatora w przypadku kontroli audytorów.


Kamil Rozberg
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 2, Tel. (89) 755 39 10
 
Paulina Boroszko
Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 2, Tel. (89) 755 39 29