Wersja nieobowiązująca z dnia

Stanowisko do spraw drogownictwa

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych:
1)   realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg wojewódzkich i powiatowych,
2)   przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
3)   współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Rejonem Dróg Powiatowych w Kętrzynie w zakresie utrzymania, budowy i ochrony dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy,
4)   opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich,
5)   sprawowanie nadzoru technicznego nad jakością dróg gminnych oraz robotami drogowymi prowadzonymi na tych drogach,
6)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i zjazdów z dróg gminnych oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
7)   prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów na tych drogach,
8)   współudział w organizowaniu prac przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy,
9)   wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
10) utrzymywanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
11) ustalanie nazw ulic, placów i umieszczanie tablic z nazwami,
2. Zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji przystanków znajdujących się na terenie gminy w zakresie dróg stanowiących własność Gminy, planowanie potrzeb w zakresie sieci przystanków,
1)   utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie,
2)   wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na drogach gminnych,
3. Współudział w realizacji zadań w zakresie oświetlenia dróg publicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
4. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci burzowej na terenie miasta i gminy
5. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów , ustalanie opłat za ich usuwanie, naliczanie kar za ich samowolne usunięcie.
Marek Płócienniczak
Inspektor ds. drogownictwa
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 1, tel. 089 755 39 27