Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:
  1. nabywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego oraz przejmowanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości na rzecz Gminy,
  2. prowadzenie spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości na rzecz spółdzielni, jednostek komunalnych, posiadaczy gruntów,
  3. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczysteoraz przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  4. prowadzenie spraw z zakresu regulacji w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących przedmiotem współwłasności z innymi podmiotami,
  5. aktualizacja cen gruntów stanowiących własność Gminy,
  6. prowadzenie procedur związanych z obciążeniami nieruchomości (ustanawianie hipotek) oraz sporządzanie wniosków o wykreślenie z hipoteki,
  7. prowadzenie baz danych dotyczących gruntów, użytkowników wieczystych, zbieranie informacji o rynku obrotu nieruchomościami,
  8. prace związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  9. analiza w zakresie zgodności wykorzystywania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - z funkcjami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste,
  10. wnioskowanie o wywłaszczenie gruntów na rzecz Gminy
  11. ustalanie odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę dróg i ulic,
  12. zlecenia, nadzór i odbiór robót geodezyjnych,
  13. wykonywanie przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości,
  14. prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości,
 
Grażyna Gałka
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 3, tel. 089 755 39 20