Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska, z prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przepisów o odpadach, w tym:
1)   prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym: kontrolowanie spełniania wymagań ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony gruntów rolnych i leśnych, prowadzenie stałego diagnozowania środowiska, podejmowanie przepisanych prawem działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń środowiska, w tym współdziałanie z innymi organami w przypadkach tych zagrożeń i awarii,
2)   prowadzenie spraw w zakresie realizacji przepisów o odpadach: przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, bieżąca kontrola świadczenia usług w powyższym zakresie, udzielonych zezwoleń oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,
3)   prowadzenie gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Reszlu,
4)   prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem prac geologicznych i hydrologicznych,
5)   załatwianie spraw w zakresie gminnego funduszu ochrony środowiska,
2. W zakresie rolnictwa:
1)   współpraca z Państwową Inspekcją Weterynaryjną,
2)   współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w sprawach dotyczących ochrony roślin uprawnych,
3)   współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie wprowadzania wdrożeń w gospodarstwach rolnych, współorganizowanie szkoleń rolników,
4)   współpraca z Izbami Rolniczymi,
5)   współpraca z innymi jednostkami i związkami rolników i hodowców,
6)   przygotowywanie projektów zezwoleń na uprawę maku,
7)   prowadzenie rejestru posiadaczy pasiek,
8)   nadzorowanie gospodarki łowieckiej, realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego, współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obwodów gminy, a szczególnie w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,
9)   wnioskowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeznaczenia gruntów nieleśnych do zalesienia,
10) prowadzenie spraw związanych z prawidłowym przeprowadzeniem spisów rolnych - bieżąca aktualizacja wykazów gospodarstw i nieruchomości rolniczych, prowadzenie i organizowanie badań statystycznych w zakresie rolnictwa,
11) przygotowywanie decyzji dotyczących utrzymywania psów rasy uznanej za agresywną,
12) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
13) przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
14) wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
15) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie nieruchomości i udostępnianie sadzonek,
16) koordynowanie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt,
17) wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonych na stanowisku pracy na podstawie istniejących dokumentów, w tym potwierdzanie oświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego na podstawie dokumentów osadniczych znajdujących się w Gminie,
18) współpraca ze Spółkami Wodnymi
3. Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, w tym:
1)   zapewnienie wykonywania zadań Gminy wynikających z przepisów o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy,
2)   organizowanie wykonywania przez Gminę wywozu nieczystości za właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz rozliczanie należności w powyższym zakresie,
3)   tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i wywozu odpadów,
4)   współudział i nadzór nad ustawianiem kontenerów, worków i koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu oraz organizowanie odbioru,
4. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy, realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a w szczególności:
1)   nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi na terenie gminy,
2) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego,
 

Małgorzata Stadnik
Inspektor ds. rolnictwa
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 1, tel. (89) 755 39 11

Gabriela Tylus
Referent ds. ochrony środowiska
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 1, tel. (89) 755 39 11