Wersja obowiązująca z dnia

Dział Budżetowo - Finansowy

Kierownik: Roland Ballo
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 22
E-mail: roland.ballo@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

 

Do zadań Działu Budżetowo-Finansowego należy: prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 2. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy i pozostałych rachunków budżetu gminy według obowiązującego planu kont, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny wykonywania budżetu gminy,
 3. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, instrukcją obiegu dokumentów finansowych oraz instrukcją w sprawie prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
 4. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów,
 5. Obsługa kredytów i pożyczek gminnych,
 6. Prowadzenie ewidencji umów rodzących zobowiązania finansowe Gminy,
 7. Nadzór nad opracowaniem i realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych wykonujących budżet gminy,
 8. Analiza wykorzystania budżetu, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz przygotowanie informacji dla Rady czy Burmistrza,
 9. Obsługa finansowo - księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej, a w szczególności:
  1. prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości dochodów podatkowych, niepodatkowych, wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych i inwestycji,
  2. prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów podatkowych i niepodatkowych, wydatków budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych,
  3. windykacja niepodatkowych dochodów budżetowych, m.in. wieczystego użytkowania, dzierżawy, mandatów i in.,
  4. prowadzenie gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie, 
  5. księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  6. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, w tym : zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  7. rozliczanie delegacji krajowych, zagranicznych oraz ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
  8. współopracowywanie i realizacja planów finansowych w dziale administracja samorządowa,
  9. sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów z w/w rodzajów działalności,
  10. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  11. ewidencja podatku VAT i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  12. rozliczanie podatku VAT z kontrahentami i Urzędem Skarbowym w systemie Split payment,
  13. ewidencja majątku gminy,
  14. rozliczanie inwentaryzacji,
  15. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  16. sporządzanie sprawozdań ze stanu środków trwałych do Urzędu Statystycznego,
  17. naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON
 10. Prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych a w szczególności:
  1. powadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych Urzędowi Skarbowemu,
  3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym składanych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych,
  4. wymiar, pobór podatków i opłat lokalnych, w szczególności:
   1. podatek od nieruchomości,
   2. podatek rolny,
   3. podatek leśny,
   4. podatek od środków transportowych,
   5. opłata od posiadania psów,
   6. opłata targowa,
   7. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
   8. innych podatków i opłat ustalonych przez Radę Miejską
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, w tym pomocy publicznej de minimis,
  6. wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych , w tym o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenia stanu zaległości, o dochodowości gospodarstwa rolnego,
  7. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  8. prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności pieniężnych 
  9. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  10. planowanie podatków i opłat oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  11. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesunięć terminów płatności, rozłożenia na raty wraz z materiałami pomocniczymi dla Burmistrza,
  12. prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  13. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek,
  14. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  15. rozliczanie wpływów podatków przyjmowanych przez sołtysów,
 11. Prowadzenie spraw w zakresie obliczania płac i zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników, w tym:
  1. obliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  2. prowadzenia kart wynagrodzeń w sposób umożliwiający udokumentowanie wynagrodzeń stanowiących podstawę emerytury lub renty, oraz w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu podatku od osób fizycznych,
  3. wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,
 12. Prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników,
 13. Naliczanie i księgowanie środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 14. Prowadzenie rozliczeń finansowych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
 15. Wydawanie zaświadczeń do obliczania kapitału początkowego i emerytur,
 16. Nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,
 17. Obsługa finansowo - księgowa zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych Gminie,
 18. Obsługa finansowo - księgowa zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym funduszy UE.

Załatwiane sprawy

Roland Ballo
Kierownik Działu Budżetowo-Finansowego
pok. nr 4, tel. (89) 755 39 22

Magdalena Lewińska
Inspektor ds. podatków i opłat
pok. nr 4, tel. (89) 755 39 22

Bożena Ślązak
Inspektor ds. księgowości dochodów budżetowych
pok. nr 1, tel. (89) 755 39 13

mgr Marta Gradzewicz
Inspektor ds. księgowości wydatków budżetowych
pok. nr 1,tel. (89) 755 39 13

mgr Sylwia Jaruga
Podinspektor ds. płac, składek ZUS i ewidencji majątku
pok nr 1, tel. (89) 755 39 14

Elżbieta Pyrzak-Lewińska
Podinspektor ds. budżetu i podatku VAT
pok. nr 1,tel. (89) 755 39 14

Rafał Żukowski
Referent ds. kasy
Kasa, tel. (89) 755 39 17

Danuta Ciarka
Inspektor ds. windykacji i rozliczeń
pok. nr 2, tel. (89) 755 39 21

Marta Wielgat
Referent
pok. nr 2, tel. (89) 755 39 26