Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia

10 dni

 
Osoba kontaktowa

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC.

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. 0-89 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

89 755 39 06

 
Sposób załatwienia

Wniosek składany osobiście lub korespondencyjnie.

 
Miejsce odbioru

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. 0-89 755 39 06

 
Wymagane Dokumenty
  1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/.
  2. Wniosek o uzupełnienie treści aktu.
  3. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który stanowi podstawę uzupełnienia lub wyrok sądu /nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel/.
 
Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem  załączników.

 
Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł. /w kasie UG lub na konto/.

 
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej uzupełnienia aktu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 
Uwagi

Z wnioskiem o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek. Uzupełnieniu podlegają dane osobowe, których nie ustalono w chwili sporządzania aktu lub których nie było we wpisanym zagranicznym akcie stanu cywilnego a są wymagane przez prawo polskie.
Obywatel polski przebywający za granicą może złożyć wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem polskiego konsulatu.
Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 
Podstawa prawna
  1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. / t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
  2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

 

Załączniki: