Wersja nieobowiązująca z dnia

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906

Telefon kontaktowy

89 7553906

Sposób załatwienia

Wniosek składany osobiście lub korespondencyjnie.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24,
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC,
Informacja - tel. 0-89 7553906.

Wymagane Dokumenty

1. dowód osobisty osoby zgłaszającej / do wglądu /,
2. wniosek o uzupełnienie treści aktu,
3. odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który stanowi podstawę uzupełnienia lub wyrok sądu, /nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel /,

Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem  załączników.

Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39,00 zł. /w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej uzupełnienia aktu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

Z wnioskiem o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, ,jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek. Uzupełnieniu podlegają dane osobowe, których nie ustalono w chwili sporządzania aktu lub których nie było we wpisanym zagranicznym akcie stanu cywilnego a są wymagane przez prawo polskie.
Obywatel polski przebywający za granicą może złożyć wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Urząd Gminy  ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS  Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. / t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

Załączniki

 • karta7usc
  format: pdf, rozmiar: 126.18 KB, data dodania:
 • Wniosek
  format: pdf, rozmiar: 23.75 KB, data dodania:
 • Wniosek
  format: pdf, rozmiar: 22.48 KB, data dodania:
 • Wniosek
  format: pdf, rozmiar: 22.64 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.