Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Dowód osobisty

 

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

 

Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 

 

Telefon kontaktowy

tel. 755 39 06

 

Sposób załatwienia

Wniosek składa:

 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 • jeden rodzic w przypadku osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku zostało więcej niż 30 dni,
 • jeden rodzic w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władza rodzicielską,
 • opiekun prawny w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,
 • kurator w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

OSOBA, DLA KTÓREJ MA BYĆ WYDANY DOWÓD OSOBISTY MUSI BYĆ OBECNA PRZY SKŁADANIU WNIOSKU Z WYJĄTKIEM DZIECI DO LAT 5.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 • niezwłocznie w przypadku :
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 

 

Miejsce odbioru

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód odbiera:

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu)
 • rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA: jeśli wniosek był złożony przez rodzica/ opiekuna prawnego/ kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego).

 

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się na formularzu (do pobrania na dole strony) w dowolnym organie gminy:
- OSOBIŚCIE
- lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

UWAGA: osoba, która nie możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

 

Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego

JEDNA KOLOROWA FOTOGRAFIA
wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

Do wniosku złożonego przez ePUAP należy załączyć

 • 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej
 • zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

 

 

Informacje dotyczące utraty/zniszcznia dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

 • posiadacz dowodu osobistego,
 • rodzic/ opiekun prawny/ kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej   ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Utratę dowodu lub uszkodzenie można zgłosić: 

 • w organie dowolnej gminy,
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenie dokonane w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP.gov.pl można dokonać tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

 

 

Opłaty

Bez opłaty.

 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania dowodu osobistego

 • Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach:
  • fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów, określonych w art.29 ustawy o dowodach osobistych,
  • wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy.
 • Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego należy wnieść do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego , za pośrednictwem organu I instancji, w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu I instancji.

 

 

Uwagi

 1. Dowód osobisty dla dziecka – dokumenty jak wyżej i zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz. U. 2016 r., poz. 391/,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu /Dz. U. z 2015 r. poz. 212 /,
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz. U. 2013 r., poz. 1422 ze zm. /,
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz. U. 2014r. poz. 1114 ze zm./
 • Ustawa  z  dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  /Dz. U. 2013 r., poz. 262 ze zm./
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze zm./