Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

Termin załatwienia

10 dni

 
Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. (89) 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

 
Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

 
Wymagane Dokumenty
  1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/.
  2. Zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Wniosek o wpisanie aktu.
  4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa /nie dotyczy, jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel/.
 
Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

 
Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za wpisanie aktu - 50,00 zł. /w kasie UG lub na konto/.

 
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisania aktu stanu cywilnego do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 
Uwagi

Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek . Obywatel polski przebywający za granicą wniosek składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek. Obywatel polski przebywający za granicą wniosek składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.
Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 
Podstawa prawna
  1. Art. 73 ust 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
  2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./
 

 

 

 

 

Załączniki: