Wersja obowiązująca z dnia

Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Wymagane Dokumenty
 1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/.
 2. Zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 3. Wniosek o wpisanie aktu.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 5. Odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa /nie dotyczy, jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel/.
Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za wpisanie aktu - 50,00 zł. /w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisania aktu stanu cywilnego do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek . Obywatel polski przebywający za granicą wniosek składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek. Obywatel polski przebywający za granicą wniosek składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.
Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna
 1. Art. 73 ust 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
 2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./

Załączniki

 • 3wniosekUSC do3
  format: pdf, rozmiar: 29.45 KB, data dodania:
 • 2wniosUSCkart3
  format: pdf, rozmiar: 29.67 KB, data dodania:
 • 1wniosekUSC do3
  format: pdf, rozmiar: 29.71 KB, data dodania:
 • karta3usc
  format: pdf, rozmiar: 126.44 KB, data dodania: