Wersja nieobowiązująca z dnia

Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906

Telefon kontaktowy

tel. 7553906

Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Wymagane Dokumenty

1. dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/,
2. zagraniczny akt stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
3. wniosek o wpisanie aktu,
4. dowód wniesienia opłaty skarbowej,
5. odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa /nie dotyczy, jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel/.

Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników,

Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za wpisanie aktu - 50,00 zł. / w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisania aktu stanu cywilnego do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek . Obywatel polski przebywający za granicą wniosek składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek . Obywatel polski przebywający za granicą wniosek składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.
Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna

1. Art. 73 ust 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./

Załączniki

 • 3wniosekUSC do3
  format: pdf, rozmiar: 29.45 KB, data dodania:
 • 2wniosUSCkart3
  format: pdf, rozmiar: 29.67 KB, data dodania:
 • 1wniosekUSC do3
  format: pdf, rozmiar: 29.71 KB, data dodania:
 • karta3usc
  format: pdf, rozmiar: 126.44 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.