Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Sprostowanie błędu w treści aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia

10 dni

 
Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. (89) 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

 
Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

 
Wymagane Dokumenty
  1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/.
  2. Wniosek o sprostowanie aktu.
  3. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie podstawą sprostowania lub wyrok sądu, /nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel/.
  4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 
Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

 
Opłaty

Dostarczony odpis zupełny aktu potwierdzony opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za sprostowanie- 39,00 zł. / w kasie UG lub na konto /.

 
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sprostowania aktu do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 
Uwagi

Z wnioskiem o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek. Sprostowaniu podlegają dane osobowe, błędnie ustalone w chwili sporządzenia aktu stanu cywilnego lub błędnie wpisane w zagranicznym akcie stanu cywilnego a wymagane są one przez polskie prawo.
Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o sprostowanie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Urząd Gminy  ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS  Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 
Podstawa prawna
  1. Art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
  2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./
 

 

Załączniki: