Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprostowanie błędu w treści aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906

Telefon kontaktowy

tel. 7553906

Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Wymagane Dokumenty

1. dowód osobisty osoby zgłaszającej /do wglądu/,
2. wniosek o sprostowanie aktu,
3. odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie podstawą sprostowania lub wyrok sądu, /nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel /
4. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

Opłaty

Dostarczony odpis zupełny aktu potwierdzony opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za sprostowanie- 39,00 zł. / w kasie UG lub na konto /.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej sprostowania aktu do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

Z wnioskiem o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt dotyczy, z upoważnieniem - jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek. Sprostowaniu podlegają dane osobowe, błędnie ustalone w chwili sporządzenia aktu stanu cywilnego lub błędnie wpisane w zagranicznym akcie stanu cywilnego a wymagane są one przez polskie prawo.
Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o sprostowanie treści aktu składa za pośrednictwem polskiego konsulatu.Urząd Gminy  ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS  Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna

1. Art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./

Załączniki

 • wniosUSCsprost3
  format: pdf, rozmiar: 23.17 KB, data dodania:
 • wniosUSCspros2
  format: pdf, rozmiar: 25.61 KB, data dodania:
 • wniosUSCblad1
  format: pdf, rozmiar: 23.65 KB, data dodania:
 • karta4usc
  format: pdf, rozmiar: 126.73 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.