Wersja nieobowiązująca z dnia

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Termin załatwienia

1. Niezwłocznie –ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę. 2. Po przyjęciu danych niezbędnych do zameldowania osobie wydawane jest zaświadczenie o zameldowaniu.

Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906

Telefon kontaktowy

tel.(89) 7553906

Wymagane Dokumenty


1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”; na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.
2. Dowód osobisty osoby meldującej się (w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości). W przypadku małoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia.
3. Tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).
DO OKAZANIA ORYGINAŁ DOKUMENTU, NIE KSEROKOPIA.

4. Pełnomocnictwo –(jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w zał. 2.

Opłaty

17 zł za udzielenie pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.
Opłatę skarbową wnosi się:
- w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu nr 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Uwagi

- W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba przekładając wymagane dokumenty.

- Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonany przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

- Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

Podstawa prawna

1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012r. poz. 1475)
2. Udzielenia pełnomocnictwa:
art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
3. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.