Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Wymeldowanie z pobytu czasowego (ponad 3 miesiące)

Termin załatwienia

Bezzwłocznie –WYMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę. Po przyjęciu danych niezbędnych do wymeldowania - osobie wydawane jest zaświadczenie o wymeldowaniu ważne przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia.

 
Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. 0-89 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. 0-89 755 39 06

 
Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany formularz meldunkowy „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.
 2. Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania (w uzasadnionych przypadkach inny dokument potwierdzający tożsamość).
 3. W przypadku małoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia. UWAGA! Za osobę małoletnią podpis składa jej przedstawiciel ustawowy.
 4. Jeżeli został ustanowiony PEŁNOMOCNIK:
  - pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
  Wzór pełnomocnictwa– do pobrania w zał.nr 2.
  - dowód zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
 
Opłaty

Opłata 17 zł od pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu
nr 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 
Uwagi

Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 
Podstawa prawna
 1. Udzielenie pełnomocnictwa:
  art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
 2. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) oraz część IV załącznika do tej ustawy.