Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Zameldowania na pobyt stały

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie – ZAMELDOWANIA NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca nad nią opiekę. Po przyjęciu danych niezbędnych do zameldowania osobie wydawane jest zaświadczenie ważne przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia.

 
Osoba kontaktowa

Emilia Pieniak

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. (89) 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

 
Wymagane Dokumenty
  1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldująca się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.
  2. Dowód osobisty osoby meldującej się (w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości). W przypadku małoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia.
  3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, (jeśli pobyt stały był poza Reszlem). Osoba meldująca się jest zwolniona z obowiązku przedkładania zaświadczenia, gdy wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego dokonuje podczas zameldowania w Reszlu.
  4. Tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu). DO OKAZANIA ORYGINAŁ DOKUMENTU, NIE KSEROKOPIA.
  5. Pełnomocnictwo –(jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w zał. 2
 
Opłaty

17 zł za udzielenie pełnomocnictwa.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.
Opłatę skarbową wnosi się:
- w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu nr 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 
Uwagi

W przypadku zmiany danych, które zamieszczone są w dowodzie osobistym (zmiana adresu), jego posiadacz ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 
Podstawa prawna
  1. Udzielenia pełnomocnictwa:
    art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).
  2. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1282) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.
 

Załączniki: